วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

Bible Fact

คำสุดท้ายในพระคัมภีร์ไบเบิ้ล คือ คำว่า อาเมน (วิวรณ์ 22:21)
 คำที่ยาวที่สุด คือ Mahershalalhashbaz (อิสยาห์ 8:1) ในภาษาไทยเขียนว่า 'มาเฮอร์ชาลาลหัชบัส' (อิสยาห์ 8:1)
 ข้อพระคัมภีร์ที่สั้นที่สุด อยู่ใน ยอห์น11:35 มีแค่2คำ "Jesus wept" ในภาษาไทยเขียนว่า 'พระเยซู ทรง พระกันแสง'
 ข้อพระคัมภีร์ที่ยาวที่สุด อยู่ใน เอสเธอร์ 8:9
 พระคัมภีร์เล่่มที่ สั้นที่สุด(จำนวนตัวอักษร) คือ 3ยอห์น
ี พระคัมภีร์เล่มที่ ยาวที่สุด(จำนวนตัวอักษร) คือ สดุดี (มี150 บท)
ี เล่มกลาง คือเล่ม มีคาห์ และ นาฮูม (จากจำนวน66 เล่ม)
ี พระคัมภีร์บทที่อยู่ตรงกลางเล่ม คือ สดุดี118
ี และข้อที่อยู่ตรงกลาง คือ สดุดี118:8 
ี จำนวนบททั้งหมด มี 1,189 บท
ี บทที่ยาวที่สุด คือ สดุดี119 (176 ข้อ)
ี มีีคำที่เขียนว่า "God" อยู่ทั้งหมด 3,358 ครั้ง ปรากฎอยู่ในหนังสือทุกเล่ม ยกเว้น เอสเธอร์ และ บทเพลงซาโลมอน
ี มีีคำที่เขียนว่า "Lord" อยู่ทั้งหมด 7,736 ครั้ง
ี ผู้เขียน มีมากกว่า 40 คน
ี แปลเป็นภาษาต่างๆ มากกว่า 1,200 ภาษา (ข้อมูลถึงปี 2001)
ี ยอดจำหน่าย พระคัมภีร์ไบเบิ้ล ในประเทศสหรัฐอเมริกา ประมาณ 168,000 ต่อวัน (ข้อมูลถึงปี 2001)


พระคัมภีร์ไบเบิ้ล แบ่งออกเป็น สองส่วนหลักๆ คือ
ภาคพันธสัญญาเก่า และภาคพันธสัญญาใหม่

ี ภาคพันธสัญญาเก่า
- มี 39 เล่ม
- 929 บท
- 23,214 ข้อ
- 593,493 คำ
- เล่มที่ยาวที่สุดคือ สดุดี
- เล่มที่สั้นที่สุดคือ โอบาดีย์

 ภาคพันธสัญญาใหม่
- มี27 เล่ม
- 260 บท
- 7,959 ข้อ
- 181,253 คำ
- เล่มที่ยาวที่สุดคือ กิจการของอัครฑูต
- เล่มที่สั้นที่สุด คือ 3ยอห์น
- หนังสือหมวดประวัติสาสตร์5 เล่ม (กิจการ และ พระกิตติคุณ : มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น
- หมวดจดหมาย 21 ฉบัับ
- หมวดคำพยากรณ์ 1 เล่ม คือ วิวรณ์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น