วันอังคารที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2552

Requirements of a Leader : คุณสมบัติผู้นำ

Peter Drucker offers insightful guidance to the church when he calls leadership a peak performance by one who is 'the trumpet that sounds a clear sound of the organizations' goals." His five requirements for this task are amazingly reliable and useful for those who dare to lead churches:

(1) a leader works;  ผู้นำเป็นคนทำงาน

(2) a leader sees his assignment as responsibility rather than rank or privilege; ผู้นำมองงานที่ได้รับมอบหมายเป็นความรับผิดชอบ มากกว่าตำแหน่งหรือความชอบของตน

(3) a leader wants strong, capable, self-assured, independent associates; ผู้นำต้องเป็นคนที่แข็งแกร่ง,มีความสามารถ,เชื่อมั่นในตนเอง,ไม่ขึ้นกับผู้อื่น

(4) a leader creates human energies and vision;ผู้นำสร้างความกระตือรือร้น และวิสัยทัศน์ให้แก่ผู้อื่น

(5) a leader develops followers' trust by his own consistency and integrity. ผู้นำพัฒนาความไว้วางใจของผู้ตาม โดยหลักการในชีวิต และความซื่อสัตย์ของตน
Pastors at Risk, H. B. London, Jr. & Neil B. Wiseman, Victor Books, 1993, pp. 227-228

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น