วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2552

พระคัมภีร์ 16 ข้อ อันดับต้นๆ ที่คริสเตียนมักจะลืม


 
 

 
1. ดูก่อนพี่น้องทั้งหลาย ผู้เป็นที่รักของพระเจ้า
เราทราบแน่ว่าพระเจ้าได้ทรงสรรท่านทั้งหลายไว้แล้ว
(1 เธสะโลนิกา 1:4)
 
 
 

 
2. ดูก่อนพี่น้องทั้งหลาย ที่ทรงเรียกท่านก็เพื่อให้มีเสรีภาพ
อย่าเอาเสรีภาพของท่านเป็นช่องทางที่จะปล่อยตัวไปตามเนื้อหนัง
แต่จงรับใช้กันและกันด้วยความรักเถิด
(กาลาเทีย 5:13)
 
 
 


3. พระบัญญัตินี้เราทั้งหลายก็ได้มาจากพระองค์ 
คือว่าให้คนที่รักพระเจ้านั้นรักพี่น้องของตนด้วย
(1 ยอห์น 4:21 )
 
 
 
 


4. จงรักกันฉันพี่น้อง ส่วนการที่ให้เกียรติแก่กันและกันนั้น จงถือว่าผู้อื่นดีกว่าตัว
(โรม 12:10 )
 
 
 
 
  
5. ถ้าพี่น้องของท่านไม่สบายใจเพราะอาหารที่ท่านกิน
ท่านก็ไม่ได้ประพฤติตามทางแห่งความรักเสียแล้ว
พระคริสต์ทรงสิ้นพระชนม์เพื่อผู้ใด
ก็อย่าให้ผู้นั้นพินาศ เพราะอาหารที่ท่านกินเลย
(โรม 14:15 )
 
 
 
 
  
6. ..ถ้าผู้ใดมีทรัพย์สมบัติในโลกนี้ 
และเห็นพี่น้องของตนขัดสนแล้วยังใจจืดใจดำไม่สงเคราะห์เขา 
ความรักของพระเจ้าจะดำรงอยู่ในผู้นั้นอย่างไรได้
(1 ยอห์น 3:17)
 
 
 
 

7. ..พี่น้องที่รักของข้าพเจ้า จงทราบข้อนี้

จงให้ทุกคนไวในการฟัง ช้าในการพูด ช้าในการโกรธ
(ยากอบ 1:19)
 
 
 
 
christiansinglesdatingssy9.jpg
 
8. เราทั้งหลายรู้ว่า เราได้พ้นจากความตายไปสู่ชีวิตแล้ว ก็เพราะเรารักพี่น้อง...
(1 ยอห์น 3:14)
 
 
 
 
 


9. ....พี่น้องทั้งหลาย เราขอวิงวอนท่านให้มีความรักทวีขึ้นอีก

(1 เธสะโลนิกา 4:10)
 
 
 
 
 


10. ผู้ที่รักพี่น้องของตนก็อยู่ในความสว่าง
และในความสว่างนั้นไม่มีอะไรที่จะทำให้สะดุด
(1 ยอห์น 2:10)
 
 
 
 
 
11. ถ้าผู้ใดว่า "ข้าพเจ้ารักพระเจ้า" และใจยังเกลียดชังพี่น้องของตน
ผู้นั้นก็เป็นคนพูดมุสา เพราะว่าผู้ที่ไม่รักพี่น้องของตนที่แลเห็นแล้ว จะรักพระเจ้าที่ไม่เคยเห็นไม่ได้
(1 ยอห์น 4:20)
 
 

12. ที่ท่านทั้งหลายได้ชำระจิตใจของท่านให้บริสุทธิ์แล้ว ด้วยการเชื่อฟังความจริง
จนมีใจรักพวกพี่น้องอย่างจริงใจ ท่านทั้งหลายจงรักกันให้มากด้วยน้ำใสใจจริง
(1 เปโตร 1:22)
 
 
 
 


13. ในที่สุดนี้ ท่านทั้งหลายจงเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
เห็นอกเห็นใจกัน รักกันฉันพี่น้อง มีจิตใจอ่อนโยนและอ่อนน้อม
(1 เปโตร 3:8)
 
 
 
 


14. ในที่สุดนี้พี่น้องทั้งหลาย ขอลาก่อน ท่านจงปรับปรุงตัวให้ดี
จงฟังคำวิงวอนของข้าพเจ้า จงเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
จงอยู่ร่วมกันอย่างสันติ และพระเจ้าแห่งความรักและสันติสุขจะทรงสถิตอยู่กับท่าน
(2 โครินธ์ 13:11)
 
 


15. ขอให้พวกพี่น้องได้รับสันติสุขและความรักโดยความเชื่อ
มาจากพระบิดาเจ้า และจากพระเยซูคริสตเจ้า
(เอเฟซัส 6:23)


16. จงให้ความรักฉันพี่น้องมีอยู่ต่อกันเสมอไป
(ฮีบรู 13:1)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น