วันพฤหัสบดีที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552

"ความจริงแห่งชีวิตนิรันดร์"ยอห์น 5 : 24

       เทศกาลคริสต์มาส มักถูกเรียกว่าเป็น "เทศกาลแห่งการให้" เพราะเป็นช่วงเวลาที่คริสเตียนจัดงานเฉลิมฉลองเพื่อระลึกถึงการมาประสูติของ องค์พระเยซูคริสต์ผู้ซึ่งเป็นของขวัญล้ำค่าที่พระเจ้าทรงมอบให้แก่มนุษย์
       การเสด็จมาของพระเยซูคริสต์นำความชื่นชมยินดีมาสู่โลกนี้ เพราะพระองค์ทรงมาเปิดเผย "ความจริงแห่งชีวิตนิรันดร์" ซึ่งในพระธรรมยอห์น 5:24 ได้อธิบายถึงความจริง 5 ประการ ดังนี้


ภาพจาก : www.i238.photobucket.com

1 ทางแห่งชีวิตนิรันดร์คือพระเยซูคริสต์ (ยน. 5: 24ก)
       "เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า..." ในพระธรรมข้อนี้ พระเยซูคริสต์เป็นผู้บอกความจริงแก่มนุษย์ว่า พระองค์เท่านั้นที่เป็นทางแห่งชีวิตนิรันดร์ คือ เป็นทางเดียวเท่านั้นที่จะนำมนุษย์ให้รอดพ้นจากความบาปผิดและกลับมาคืนดีกับ พระเจ้าได้ (ยน.14:6) เหตุที่พระองค์ตรัสเช่นนี้ เพราะมนุษย์ทุกคนเป็นคนบาป และความบาปเป็นสิ่งที่กั้นขวางความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับพระเจ้า ทำให้มนุษย์ไม่สามารถรู้จักพระเจ้าได้ ไม่เพียงเท่านั้น พระเจ้าทรงยุติธรรมและพระองค์จะทรงพิพากษาบาปนั้นตามการกระทำของแต่ละคน ดังนั้น มนุษย์จึงไม่มีทางที่จะพ้นจากการพิพากษาลงโทษได้เลย
       แต่เพราะพระเจ้าทรงรักมนุษย์ทุกคน พระองค์จึงมาบังเกิดเป็นมนุษย์คือองค์พระเยซูคริสต์ พระองค์ทรงมีชีวิตที่บริสุทธิ์และปราศจากบาป การสิ้นพระชนม์ของพระองค์ที่ไม้กางเขนนั้นจึงไถ่โทษความบาปผิดของมนุษย์ทุก คน และพระองค์ทรงฟื้นคืนพระชนม์ในวันที่สาม พระองค์ทรงดำเนินอยู่บนโลกต่ออีกสี่สิบวัน หลังจากนั้น ทรงเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ทั้งร่างกายนั้น ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่เชื่อวางใจในองค์พระเยซูคริสต์จึงได้รับการไถ่จากความบาปทั้งสิ้นและ รอดพ้นจากการพิพากษาลงโทษ ไม่เพียงเท่านั้น ยังมีฐานะใหม่คือเป็นบุตรของพระเจ้า และยังสามารถมั่นใจได้ว่าจะมีชีวิตนิรันดร์

2 กุญแจแห่งชีวิตนิรันดร์คือข่าวประเสริฐ (ข้อ 24ข)
       โลกนี้มีหลายปรัชญา หลายศาสนา แต่มีข่าวประเสริฐเดียวนั่นคือ ข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์ พระองค์ตรัสว่า "ถ้าผู้ใดฟังคำของเรา..."
       คำว่า "ฟัง"  ในยน.5:24ข ไม่ได้หมายถึง ลักษณะการแสดงออกทางกายภาพของการได้ยินเสียง แต่หมายถึง รับข้อมูลนั้นด้วยท่าทีที่เหมาะสม ยอมยากลำบากเพื่อจะประทับข้อมูลนั้นไว้ในความคิด หรือหมายถึง "เชื่อฟัง" 
      ถ้าผู้ใดเชื่อฟัง "คำของพระเยซูคริสต์" ซึ่งในบริบทนี้หมายถึง "ข่าวประเสริฐ" หรือ "พระกิตติคุณของพระเจ้า" และยินดีรับความจริงของพระองค์ไว้ในชีวิตด้วยใจเชื่อฟัง ผู้นั้นก็จะได้รับชีวิตนิรันดร์
       ดังนั้น กุญแจที่สามารถนำมนุษย์ไปสู่ชีวิตนิรันดร์ ไม่ได้มาจากแหล่งความรู้หรือปรัชญาของโลกนี้ แต่มาจากคำหรือข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์ผู้ทรงเป็นพระเจ้า มารับสภาพมนุษย์เพื่อไถ่มนุษย์ให้รอดจากบาป พระเยซูจึงเป็นพระวาทะที่ประทานชีวิตนิรันดร์ให้แก่มนุษย์ทุกคนที่เชื่อไว้ วางใจในถ้อยคำของพระองค์
       โรม 10:10 ได้กล่าวว่า การเชื่อด้วยใจและยอมรับสัจจะของพระเจ้าด้วยปากนั้นก็นำไปสู่ความรอด เพราะฉะนั้น เราทั้งหลายจะสามารถเข้าสู่ชีวิตนิรันดร์ได้ เราต้องเปิดใจออกต้อนรับพระกิตติคุณของพระเจ้า

3 ประตูแห่งชีวิตนิรันดร์คือการวางใจในพระเจ้า (ข้อ 24ค)
       พระกิตติคุณเปรียบเสมือนกุญแจที่ไขเข้าไปสู่ประตูแห่งชีวิตนิรันดร์    หากเราเพียงแค่มีความรู้เกี่ยวกับพระกิตติคุณ แต่เราไม่ตัดสินใจไขประตู  เราก็จะไม่สามารถได้รับชีวิตนิรันดร์     การที่เราจะก้าวไปในประตูแห่งชีวิตนิรันดร์ได้ เราต้องวางใจในพระเจ้าเท่านั้น เหมือนดัง ยน.5:24ค ที่กล่าวว่า "และวางใจในพระองค์ผู้ใช้เรามา ผู้นั้นก็มีชีวิตนิรันดร์"    คำ ว่า "วางใจในพระองค์ผู้ใช้เรามา" หากแปลตรงตัวคือ ให้วางใจในพระองค์ผู้ส่งองค์พระเยซูคริสต์ลงมา และต้อนรับพระเยซูคริสต์ไว้ในใจของเรา
       โดยทั่วไป มนุษย์มักจะวางใจในวัตถุสิ่งของที่ตามองเห็น หรือ วางใจในเกียรติยศแห่งความมั่งคั่งของตน แต่สิ่งต่างๆ เหล่านี้ไม่มีอำนาจเพียงพอที่จะชื้อชีวิตนิรันดร์ให้แก่มนุษย์ได้ ความไว้วางใจในพระเจ้าจึงเป็นเงื่อนไขสำคัญที่เราจะได้รับชีวิตนิรันดร์ (ยน.6:40, อฟ.1:13) ไม่เพียงแต่ได้ยินข่าวประเสริฐ แต่ต้องไว้วางใจ คือยินดีรับข่าวประเสริฐนั้นเข้ามาในชีวิตของเรา ยินดีนบนอบเชื่อฟังและดำเนินชีวิตที่สอดคล้องกับข่าวประเสริฐนั้น

4 พระพรแห่งชีวิตนิรันดร์คือการไม่ถูกพิพากษา (ข้อ 24ง)
       ยน.5:24ง " ผู้นั้นก็มีชีวิตนิรันดร์ และไม่ถูกพิพากษา"
       มนุษย์ทุกคนเป็นคนบาปสมควรรับการพิพากษาโทษแห่งความตายในบึงไฟนรก แต่เพราะความรักอันสมบูรณ์ของพระเยซูคริสต์ พระองค์ประทานทางแห่งชีวิตให้แก่ทุกคนโดยไม่มีเงื่อนไข ผู้ที่เชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์จึงไม่ต้องกลัวการพิพากษาโทษอีกต่อไป เพราะพระเยซูทรงแบกรับโทษความบาปผิดแทนเราทั้งหลายแล้วผ่านทางความตายบนไม้ กางเขน
       ยน. 3:17 เพราะว่าพระเจ้าทรงให้พระบุตรเข้ามาในโลก มิใช่เพื่อพิพากษาลงโทษโลก แต่เพื่อช่วยกู้โลกให้รอดโดยพระบุตรนั้น
       คริสเตียนจึงมีชีวิตใหม่ที่เปี่ยมด้วยสันติสุข เพราะรู้ว่าตนได้รับการอภัยการละเมิดบาปแล้ว และจะไม่มีการปรับโทษอีกต่อไป คริสเตียนจึงไม่ต้องดำเนินชีวิตอยู่ภายใต้ความหวาดกลัว แต่ดำเนินชีวิตด้วยความมั่นใจในพระคุณความรักของพระเจ้า ดังนั้น เทศกาลคริสต์มาสจึงเป็นช่วงเวลาพิเศษที่คริสเตียนจัดงานเฉลิมฉลองขึ้นเพื่อ ประกาศถึงพระพรอันประเสริฐที่พระเจ้าทรงประทานให้กับโลกนี้ คือ ทุกคนที่เชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์จะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์ (ยน.3:16)

5 ปลายทางแห่งชีวิตนิรันดร์คือชีวิตในเมืองบรมสุขเกษม (ข้อ 24จ)
       คนในโลกนี้จำนวนมากกลัวความตายเพราะพวกเขาไม่รู้ว่าเมื่อต้องจากโลกนี้ไปจะ ต้องเผชิญสิ่งใดบ้าง แต่สำหรับผู้เชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์ไม่ต้องเผชิญกับความรู้สึกเช่นนั้น อีกต่อไป เพราะพระเจ้าทรงสัญญาถึงปลายทางแห่งชีวิตนิรันดร์คือชีวิตในเมืองบรมสุขเกษม

       ยน 5:24 ง กล่าวว่า "แต่ได้ผ่านพ้นความตายไปสู่ชีวิตแล้ว"
       คำว่า "ผ่านพ้น"  แสดงถึงการผ่านจากสถานภาพความตายฝ่ายวิญญาณไปสู่การมีชีวิตใหม่
       คำว่า "ชีวิต"     หมายถึง ชีวิตที่พระเยซูคริสต์ผู้เป็นแหล่งแห่งชีวิตนิรันดร์จะเป็นผู้ประทานให้

       พระเจ้าสัญญาว่า บั้นปลายของชีวิตนิรันดร์นั้น เราจะอยู่ในเมืองบรมสุขเกษม ถึงแม้ว่า ร่างกายของเราอาจจะต้องมลายหายไปจากโลกนี้ก็ตาม แต่พระเจ้าทรงรับจิตวิญญาณของเราไปยังที่พำนักที่พระองค์ทรงจัดเตรียมไว้ให้ แล้วตามพระสัญญา ในที่เมืองบรมสุขเกษมนั้น คือ แผ่นดินสวรรค์ซึ่งจะไม่มีความทุกข์โศกอีกต่อไป แต่จะเป็นที่แห่งความชื่นชมยินดี พระคัมภีร์บันทึกไว้ว่า ที่นั่นพระเจ้าจะทรงเช็ดน้ำตาทุกๆ หยด ความตาย การคร่ำครวญ การร้องไห้ และการเจ็บปวดจะไม่มีอีกต่อไป (วว.21:4)

สรุป
       ความหมายที่แท้จริงแห่งวันคริสต์มาส คือ องค์พระเยซูคริสต์ ผู้ทรงเป็นพระเจ้าและมาบังเกิดเป็นมนุษย์ ทรงหยิบยื่นกุญแจแห่งชีวิตนิรันดร์ให้แก่มนุษย์ทุกคน ผู้ที่ได้ยินข่าวประเสริฐเกี่ยวกับองค์พระเยซูคริสต์และได้เชื่อวางใจใน พระองค์ ผู้นั้นได้ใช้กุญแจไขประตูแห่งชีวิตนิรันดร์แล้ว แต่สำหรับผู้ที่เคยได้ยินเรื่องข่าวประเสริฐแต่ยังไม่ได้เชื่อวางใจในพระ เยซูคริสต์ ก็เปรียบเหมือนผู้ที่มีกุญแจแต่ยังไม่ได้ใช้เปิดประตู วันนี้ พระเยซูคริสต์ทรงเคาะอยู่ที่ประตูใจของท่าน เพียงแต่ท่านยินดีเปิดใจในการศึกษาเรื่องราวของพระองค์ และต้อนรับพระองค์เข้ามาในใจของท่าน ท่านจะได้รับพระพรแห่งชีวิตนิรันดร์รวมทั้งสันติสุขและความชื่นชมยินดีตลอด ไป

ภาพจาก : www.stvartan.ca

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น