วันพฤหัสบดีที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552

เรียกเข้าสู่กองทัพแห่งการฟื้นฟูในยุคสุดท้าย: โยเอล 2:1-2

       พระธรรมโยเอลบทที่ 2 ได้กล่าวถึงลักษณะกองทัพของพระเจ้าในยุคสุดท้าย ที่มีเอกลักษณ์พิเศษต่าง จากกองทัพใดๆ  ซึ่งไม่ได้หมายถึงกองทัพทางกายภาพและไม่มียุทโธปกรณ์เหมือนกองทัพในโลกนี้   แต่เป็นกองทัพฝ่ายวิญญาณที่มีพระเจ้าทรงเป็นแม่ทัพ (ยอล.2:11)
       ในการฟื้นฟูยุคสุดท้ายนี้ พระเจ้าจะทรงใช้ "กองทัพของพระเจ้า" เพื่อนำการฟื้นฟูและพระพรมาสู่โลกนี้ พระธรรมโยเอล 2:1-2 ได้บอกถึงลักษณะการเรียกเข้าสู่กองทัพแห่งการฟื้นฟู 4 ประการ


ภาพจาก i226.photobucket.com
1. เรียกโดยพระวจนะ (ยอล.2:1ก)
       ยอล.2:1 ก. เขียนว่า "จงเป่าเขาสัตว์ที่ในศิโยน จงเปล่งเสียงปลุกบนภูเขาบริสุทธิ์ของข้าพเจ้า…" ในพระคัมภีร์หลายตอนมักจะบรรยาย "การเป่าเขาสัตว์" ว่าเป็นการเรียกคนด้วยพระวจนะเพื่อให้เขาเข้าใจสิ่งที่พระองค์จะตรัส (อสย.58:1, ฮชย.8:1) 
      การเรียกคนของพระเจ้าด้วยพระวจนะให้เข้าสู่กองทัพฝ่ายวิญญาณจากพระคัมภีร์ ตอนนี้มี 2 คำหลักคือ "การเป่าเขาสัตว์" และ "จงเปล่งเสียงปลุก" ซึ่งแสดงให้เห็นถึงวัตถุประสงค์ในการเรียกเข้าสู่กองทัพครั้งนี้ คือ (1) เพื่อรวบรวมคนของพระเจ้าเข้าด้วยกัน และ (2) เพื่อปลุกและเตือนคน 
       ในยุคสุดท้ายนี้ พระเจ้าทรงเรียกคนของพระองค์ด้วยพระวจนะ ให้เข้าสู่กองทัพของพระเจ้า และเตือนสติคนของพระองค์ให้ดำเนินชีวิตอย่างระมัดระวัง เราในฐานะผู้เชื่อควรตอบสนองต่อการทรงเรียกนี้เข้าเป็นส่วนหนึ่งในกองทัพของ พระเจ้า ด้วยการมีความคิดอย่างเดียวกัน จิตใจอย่างเดียวกัน ความเชื่ออย่างเดียวกัน นิมิตอย่างเดียวกัน ชุมชนแบบเดียวกัน จิตวิญญาณเหมือนกัน เพื่อร่วมกันรับใช้พระเจ้าและกระทำให้แผนการของพระองค์สำเร็จ

2. เรียกคนของพระเจ้า (ยอล.2:1ก)
       เขาสัตว์จะถูกเป่าขึ้นใน "ภูเขาบริสุทธิ์ของพระเจ้า" ซึ่งเล็งถึงอาณาจักรของพระเยซูคริสต์ หรือคริสตจักรของพระองค์ (อสย.2:3) ดังนั้น การเป่าเขาสัตว์ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเรียกคนของพระเจ้า ไม่ใช่ผู้อื่น พระเจ้าทรงเรียกให้คนในอาณาจักรของพระเจ้าเข้าสู่กองทัพของพระองค์ และอาวุธของกองทัพนั้นคือ "พระวจนะของพระเจ้า"
       คนของพระเจ้าจึงควรดำเนินชีวิตในน้ำพระทัยพระเจ้า และมีส่วนร่วมรับใช้ในคริสตจักร เพื่อจะเป็นส่วนหนึ่งในการนำการฟื้นฟูมาสู่โลกนี้

3. เรียกให้เป็นสัญญาณยุคสุดท้าย (ยอล.2:1ข – 2ก)
       พระธรรมตอนนี้บันทึกว่า "วันแห่งพระเจ้ากำลังมาแล้ว ใกล้เข้ามาแล้ว" เมื่อพระเจ้าทรงเรียกคนของพระองค์เข้าสู่กองทัพ จึงเป็นสัญญาณว่าพระองค์กำลังจะเสด็จกลับมา กองทัพของพระเจ้าหรือคริสตจักรนั้นจะเต็มไปด้วยสง่าราศีเพื่อจะประกาศพระ บารมีของพระเจ้าในยุคสุดท้าย และเพื่อเป็นสัญญาณเตือน 3 ประการคือ
       3.1 เป็นสัญญาณว่าเราต้องเกรงกลัวการพิพากษาที่จะมา (1ข)
             เราต้องดำเนินชีวิตด้วยความยำเกรงพระเจ้า เพราะพระองค์จะเสด็จมาพิพากษา และไม่มีสักคนหนึ่งที่จะรอดพ้นจากการพิพากษาได้เลย (มธ. 24: 30, วว.1:7)
       3.2 เป็นสัญญาณว่ายุคสุดท้ายใกล้เข้ามา (1ข)
             เราต้องดำเนินชีวิตด้วยความระมัดระวังและเฝ้าอธิษฐาน เพราะ พระเยซูคริสต์ทรงเตือนเราให้เตรียมพร้อมอยู่เสมอเพราะพระองค์จะเสด็จกลับมา โดยไม่มีใครรู้ (มธ.24:36-44)
       3.3 เป็นสัญญาณให้รู้ว่ายุคสุดท้ายเป็นเวลาแห่งความยาก ลำบาก (2ก)
             เราต้องติดตามพระเจ้าอย่างจริงจัง เพราะยุคสุดท้ายจะเป็นวันแห่งความมืดทึบสำหรับคนที่ไม่ตามพระเจ้า เป็นวันแห่งความน่าสะพรึง เป็นวันแห่งความทุกข์ยาก เป็นวันแห่งความลำบากยิ่ง 
             ในยุคสุดท้ายจะเป็นเวลาแห่งพระพรและความชื่นชมยินดีของผู้ที่ติตดามพระเจ้า (อสย.60:1) แต่เป็นวันแห่งความน่าสะพรึงกลัวและการพิพากษาลงโทษของผู้ที่ไม่เชื่อวางใจ ในพระองค์ (ศฟย.1:14-15, มก.13:16, ลก.21:11)

4. เรียกให้เป็นกองทัพที่ยิ่งใหญ่ (ยอล.2:2ข)
       พระธรรมตอนนี้ได้บรรยายถึงลักษณะกองทัพของพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่และเกรียงไกร 3 ประการ คือ (1) มีคนมาก จากทุกชาติทุกภาษาทุกเผ่าพันธ์ (2) มีกำลังมาก เต็มด้วยคุณภาพ และ (3) มีความพิเศษมาก ซึ่งจะไม่มีกองทัพใดเลียนแบบได้

สรุป
       พระเจ้าจะทำการฟื้นฟูครั้งสุดท้ายจะเป็นการฟื้นฟูที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่โลกจะมีมา พระเจ้าจะให้คริสตจักรของพระองค์ที่มีสง่าราศีนั้น สูงเด่นกว่าทุกยุคทุกสมัยในประวัติศาสตร์คริสตจักรที่มีมา ขอให้ผู้เชื่อทุกคนตระหนักว่าเรากำลังอยู่ในยุคสุดท้ายที่กำลังเข้าสู่การ ฟื้นฟูใหญ่ ขอให้เราดำเนินชีวิตอย่างระมัดระวังเพื่อจะเป็นส่วนหนึ่งที่สร้างคริสตจักร ให้เป็นกองทัพฝ่ายวิญญาณ ในการนำพระคุณความรอดไปสู่คนทั่วโลกนี้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น