วันพฤหัสบดีที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552

ลักษณะคริสตจักรแห่งการฟื้นฟูในยุคสุดท้าย ตอนที่ 2 : โยเอล 2: 6-9

       พระธรรมโยเอลใช้ภาพเปรียบเทียบว่า คริสตจักรแห่งการฟื้นฟูในยุคสุดท้าย จะเป็นดังกองทัพที่มีประสิทธิภาพและน่าสะพรึงกลัว เหมือนดังกองทัพตั๊กแตนที่พุ่งเป้าเข้าไปทำลายศัตรูอย่างกล้าหาญ    

locust
ภาพจาก www.terradaily.com

 

     

       ใน ยอล.2:6-9  บรรยายถึงลักษณะของคริสตจักรอีกประการหนึ่งคือ เป็น  "คริสตจักรที่ศัตรูหวาดกลัว"  ซึ่งมี  6  ประการย่อย  ดังนี้ 

1    มีความกล้าหาญ  (ยอล.2:7ก) 
      
กองทัพของพระเจ้าจะวิ่งเหมือน "ทหาร" และปีนกำแพงเหมือน "นักรบ" ซึ่งต้องแสดงถึงความกล้าหาญ และทำให้คู่ต่อสู้นั้นหวาดกลัวตั้งแต่ยังไม่ทันรบ  พระเจ้าทรงปรารถนาให้คนของพระเจ้ามีความกล้าหาญ  และความกล้าหาญนั้นเป็นผลของความเชื่อ   หากเราเชื่อว่าพระเจ้าทรงยิ่งใหญ่และครอบครองอยู่   เราจะกล้าหาญในการปรนนิบัติรับใช้พระเจ้า (ยชว.1:9) 

2   มีความรับผิดชอบในหน้าที่ (ยอล.2:7ข)
       กองทัพของพระเจ้า "ต่างก็เดินไปตามทางของตัว"  แสดงให้เห็นถึง "ความรับผิดชอบ"  แสดงออกเป็นการเชื่อฟังและกระทำตามบทบาทหน้าที่ของตนตามที่พระเจ้าทรงมอบหมายให้อย่างดีเลิศ  พระเจ้าทรงประทานพระมหาบัญชาให้แก่ผู้เชื่อทุกคน  เราจึงต้องรับผิดชอบในการประกาศข่าวประเสริฐและสั่งสอนชนทุกชาติให้เป็นสาวกของพระเยซูคริสต์ (มธ.28:19-20)  รวมทั้งต้องมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ทุกอย่างที่ได้รับมอบหมายอย่างดีที่สุด 

3   มีระเบียบวินัย (ยอล.2:7ค)
       กองทัพของพระเจ้า "ไม่แตกแถวออกไป" เพราะเป็นกองทัพที่มีระเบียบวินัย  คริสตจักรต้องมีความรับผิดชอบและรักษาวินัยอย่างดี   เพราะเราจะสามารถเกิดผลได้ต้องมีวินัยในชีวิต (สภษ.5:23) การแสดงออกอย่างหนึ่งของการมีวินัย คือ การนบนอบเชื่อฟังคำสั่งของผู้บังคับบัญชา (2ทธ.2:3-4)    ผู้รับใช้ของพระเจ้าควรจดจ่อและเชื่อฟังในสิ่งที่พระเจ้าทรงเรียกให้เรากระทำ  เพื่อจะเป็นทหารที่ดีของพระเยซูคริสต์  

 4   มีความมั่นคงในการทรงเรียก (ยอล.2:8ก)
       คริสตจักรต้องเป็นดังกองทัพที่ทุกคนมี "ความมั่นคงในจิตใจภายใน"  ต่อการทรงเรียกของพระเจ้า    สมาชิกทุกคนจะรู้การทรงเรียกของตน  และมีความมั่นคงปลอดภัยในการทรงเรียกจากพระเจ้า ในคริสตจักร จึงไม่มีความอิจฉาริษยา และไม่ต้องไปแย่งชิงดีชิงเด่นกับคนอื่น เพื่อให้ตนเองรู้สึกมีค่ามากขึ้น  แต่ ทุกคนจะถ่อมใจต่อกันและกัน ให้เกียรติเชื่อฟังบุคคลที่เป็นของประทานพระคริสต์ที่พระเจ้าทรงประทานให้ เป็นของขวัญเพื่อเสริมสร้างคริสตจักรของพระองค์ (อฟ.4:11)  และจะรับใช้ตามของประทานความสามารถของตนอย่างเต็มที่ (1คร.12:11) 

5   ไม่มีใครจะยับยั้งได้  (ยอล.2:8ข)
       คริสตจักรจะเป็นดังกองทัพที่ศัตรูไม่สามารถจะยับยั้งได้    ไม่ว่าจะเป็นอุปสรรค ความยากลำบากหรือแม้กระทั่งความตายก็ไม่สามารถหยุดยั้งคริสตจักรได้ 
       มัทธิว 16:18            
       ฝ่ายเราบอกท่านว่า ท่านคือเปโตร และบนศิลานี้ เราจะสร้างคริสตจักรของเราไว้ และพลังแห่งความตายจะมีชัยต่อคริสตจักรนั้นหามิได้
 

      
เหมือนดังคริสเตียนในยุคแรกที่เผชิญการ กดขี่ข่มเหง หรือคริสเตียนจำนวนมากในยุคปัจจุบันที่เผชิญความยากลำบาก แต่ก็ไม่เลิกราในการติดตามพระเจ้า  ในทางตรงข้าม กลับดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อและความชื่นชมยินดี  ไม่หยุดยั้งที่จะประกาศข่าวประเสริฐต่อไป  (กจ. 5
: 41-42, กจ.20:24) 

6   มีอิทธิพลอย่างสูง (ยอล.2:9)
       ในยุคสุดท้าย พระเจ้าจะทรงใช้คริสตจักรของพระองค์ให้มีอิทธิพลอย่างสูงในทุกระดับของชุมชน  ไม่ว่าเป็นระดับเมือง หรือระดับครอบครัว    คริสตจักรของพระเจ้าจะนำพระพรแห่งพระคุณความรักของพระเจ้าไปสู่ทุกครัวเรือน ไปสู่ทุกสถาบันในสังคม  คนจำนวนมากจะแสวงหาพระเจ้าและปรารถนาจะรู้จักพระเจ้าเที่ยงแท้แต่องค์เดียว เหมือนดังภาพคำพยากรณ์ในพระธรรมเศคาริยาห์
       เศคาริยาห์
8:20-23   
      
20   "พระเจ้าจอมโยธาตรัสดังนี้ว่า  ชนชาติทั้งหลายยังจะมา  คือประชาชนที่ยังอาศัยอยู่ในหัวเมืองอันมากมาย
       21   ชาวเมืองหนึ่งจะไปหาชาวเมืองอีกเมืองหนึ่ง  กล่าวว่า  'ให้เราไปกันทันที  ไปทูลขอพระกรุณาต่อพระเจ้าและแสวงหาพระเจ้าจอมโยธา    ข้าพเจ้าก็จะไป'
       22   เออ  ชนชาติทั้งหลายเป็นอันมาก  และบรรดาประชาชาติที่เข้มแข็งจะมาแสวงหาพระเจ้าจอมโยธาในเยรูซาเล็ม  และทูลขอพระกรุณาต่อพระเจ้า
       23   พระเจ้าจอมโยธาตรัสดังนี้ว่า  ในสมัยนั้นสิบคนจากประชาชาติทุกๆภาษา  จะยึดชายเสื้อคลุมของยิวคนหนึ่งไว้แล้วกล่าวว่า  'ขอให้เราไปกับท่านทั้งหลายเถิด  เพราะเราได้ยินว่า  พระเจ้าทรงสถิตกับพวกท่าน'
 

       ผู้เชื่อทุกคนจึงควรปรารถนาที่จะมีอิทธิพลที่ดีต่อคนรอบข้าง มีความรักห่วงใยคนอื่นอย่างจริงใจ  ที่ภาระใจในการประกาศข่าวประเสริฐ เพื่อคนอีกจำนวนมากจะได้รับพระคุณความรักของพระเจ้าเช่นเดียวกับที่เราได้รับแล้ว 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น