วันพฤหัสบดีที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552

"รับใช้ด้วยไฟแห่งการฟื้นฟู" โรม 15:19-21

       พระเจ้าทรงปรารถนาให้ชีวิตคริสเตียนรับการฟื้นฟู เมื่อชีวิตของเราแต่ละคนฟื้นฟู เราก็จะเห็นคริสตจักรที่เป็นพระกายของพระเยซูคริสต์ฟื้นฟูด้วย ซึ่งกุญแจสำคัญหลักของการฟื้นฟู คือ "การเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์"
       ในพระธรรมตอนนี้ เปาโลได้บรรยายถึงงานรับใช้และความตั้งใจของท่านที่จะประกาศข่าวประเสริฐของ พระเยซูคริสต์ตั้งแต่กรุงเยรูซาเล็มไปรอบๆ จนถึงเมืองอิลลีริคุม และตั้งเป้าหมายที่จะประกาศข่าวประเสริฐไปยังที่ซึ่งไม่เคยมีใครประกาศ เรื่องพระคริสต์มาก่อน พระธรรม รม.15:19-21 นี้ได้บอกถึงเคล็ดลับแห่งการรับใช้ด้วยไฟแห่งการฟื้นฟู 4 ประการ ดังนี้


ภาพจาก thetathreads.com
1. รับใช้ด้วยการทำหมายสำคัญและการอัศจรรย์ (19 ก)
       รม.15: 19ก คือด้วยอิทธิฤทธิ์แห่งหมายสำคัญและการอัศจรรย์ ในฤทธิ์เดชแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์... 

       เปาโลมีชีวิตที่เต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ การรับใช้ของท่านจึงมีฤทธิ์เดช และแสดงออกเป็นการกระทำหมายสำคัญและการอัศจรรย์ เมื่อเปาโลและอัครทูตคนอื่นๆ ประกาศข่าวประเสริฐเรื่องของพระเยซูคริสต์ เราเห็นว่า พระเจ้าทรงรับรองการรับใช้ของคนเหล่านั้นด้วยหมายสำคัญและการอัศจรรย์ ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกินธรรมชาติ
        2คร.12:12 แท้จริงลักษณะของอัครทูตก็ได้สำแดงให้ประจักษ์แจ้งในหมู่พวกท่านแล้ว ด้วยความเพียร โดยหมายสำคัญ โดยการอัศจรรย์และโดยการอิทธิฤทธิ์
       วันนี้ ถ้าชีวิตของเราเต็มล้นด้วยพระวิญญาณ ชีวิตของเราจะเกิดผล งานรับใช้ของเราจะมีฤทธิ์เดช พระเจ้าจะรับรองทุกสิ่งที่เราจับต้องเหมือนดังสิ่งที่เกิดขึ้นกับอัครฑูตและ ผู้เชื่อในยุคแรก
       มก.16:20 พวกสาวกเหล่านั้นจึงออกไปเทศนาสั่งสอนทุกแห่งทุกตำบล และพระเป็นเจ้าทรงร่วมงานกับเขาและทรงสนับสนุนคำสอนของเขา โดยหมายสำคัญที่ประกอบนั้น

2. รับใช้ด้วยการประกาศข่าวประเสริฐอย่างสมบูรณ์ (19 ข)
       รม.15: 19ข ...จนข้าพเจ้าได้ประกาศข่าวประเสริฐของพระคริสต์อย่างถ้วนถี่ ตั้งแต่กรุงเยรูซาเล็ม อ้อมไปยังเมืองอิลลีริคุม

       การรับใช้ของเปาโลฟื้นฟู เพราะท่านตั้งใจจะประกาศข่าวประเสริฐของพระคริสต์อย่างถ้วนถี่ ซึ่งสิ่งนี้แสดงออกมาจากชีวิตของท่านตั้งแต่กลับใจมาเชื่อวางใจในพระเยซู คริสต์ ท่านก็ประกาศข่าวประเสริฐโดยทันที
       กจ.9:20 ท่านไม่ได้รีรอท่านประกาศตามธรรมศาลา กล่าวเรื่องพระเยซูว่า "พระองค์ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้า"

       ท่านตระหนักว่า ข่าวประเสริฐคือฤทธิ์เดชของพระเจ้า และเป็นสิ่งที่มีคุณค่าไม่เพียงแต่ตัวท่านเอง แต่สำหรับมนุษย์ทุกคนในโลกด้วย เพราะข่าวประเสริฐคือหนทางที่จะนำคนไปสู่ความรอดและชีวิตนิรันดร์
       รม.1:16 เพราะว่าข้าพเจ้า ไม่มีความละอายในเรื่องข่าวประเสริฐ เพราะว่าข่าวประเสริฐนั้นเป็นฤทธิ์เดชของพระเจ้า เพื่อให้ทุกคนที่เชื่อได้รับความรอด พวกยิวก่อน แล้วพวกต่างชาติด้วย

       วันนี้ ขอให้เราประกาศข่าวประเสริฐด้วยใจกล้า ด้วยท่าทีแห่งความรัก และด้วยความกระตือรือร้น เพื่อคนอีกมากมายจะได้รับพระพรผ่านชีวิตของเรา

3. รับใช้ในเชิงบุกเบิก (20)
       รม.15: 20 อันที่จริงข้าพเจ้าได้ตั้งเป้าไว้อย่างนี้ว่า จะประกาศข่าวประเสริฐ ในที่ซึ่งไม่เคยมีใครออกพระนามพระคริสต์มาก่อน เพื่อข้าพเจ้า จะได้ไม่ก่อขึ้นบนรากฐานที่คนอื่น ได้วางไว้ก่อนแล้ว

       เปาโลตั้งเป้าไว้ว่า " จะประกาศข่าวประเสริฐ ในที่ซึ่งไม่เคยมีใครออกพระนามพระคริสต์มาก่อน...."
       คำกล่าวนี้อาจจะดูเหมือนว่าเปาโลทะเยอทะยาน แต่ท่านไม่ได้กล่าวเช่นนี้จากท่าทีแห่งความหยิ่ง แต่เป็นเพราะท่านต้องการอุทิศชีวิตเพื่อรับใช้พระเจ้าอย่างสุดกำลังความ สามารถ ท่านจึงตั้งเป้าไปรับใช้ในที่ซึ่งไม่มีใครเคยไปมาก่อน เพื่อจะทำให้พระมหาบัญชาของพระเจ้าสำเร็จ
       การบุกเบิกสิ่งใหม่นั้นต้องอาศัยความตั้งใจที่แรงกล้า ความมุมานะพยายามอย่างเต็มที่ และความอดทนรอคอยผลที่จะเกิดขึ้นตามมา แม้บางครั้งต้องเผชิญกับอุปสรรคปัญหา แต่ก็ไม่ลดละ บากบั่น ทำต่อไปจนสำเร็จ
       ผู้เชื่อทุกคนควรจะเลียนแบบการรับใช้ของเปาโล คือ มีท่าทีอาสาตัวยินดีกระทำสิ่งใหม่ที่เป็นสิ่งดีและถวายเกียรติแด่พระเจ้า แม้เราอาจไม่เคยทำมาก่อน นอกจากนี้ เราทุกคนควรยินดีถวายตัวออกไปบุกเบิกงานพระเจ้าในที่ใหม่ ๆ เพื่อคนอีกจำนวนมากจะได้รับพระพรผ่านชีวิตของเรา ขอให้เราตอบสนองเหมือนอิสยาห์ที่ยินดีอาสาตัวเมื่อพระเจ้าทรงเรียก
       อสย.6:8 และข้าพเจ้าได้ยินพระสุรเสียงขององค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่า"เราจะใช้ผู้ใดไปและผู้ใดจะไปแทนเรา "แล้วข้าพเจ้าทูลว่า "ข้าพระองค์ นี่พระเจ้าข้า ขอทรงใช้ข้าพระองค์ไปเถิด"

4. รับใช้ตามหลักการแห่งพระวจนะ (21)
       รม.15:21 ตามที่มีคำเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่า คนที่ไม่เคยได้รับคำบอกเล่า เรื่องพระองค์ก็จะได้เห็น และคนที่ไม่เคยได้ฟังจะได้เข้าใจ

      เปาโลอ้างถึงถ้อยคำที่เขียนไว้ในพระคัมภีร์เดิม และท่านเชื่อเช่นนั้นว่า ยังมีคนอีกจำนวนมากที่ยังไม่เคยได้ยินเรื่องราวของพระเจ้า   แต่หากคนเหล่านั้นมีโอกาสได้ยินข่าวประเสริฐ  พวกเขาจะเข้าใจและจะได้รับพระคุณความรอด  ดังนั้น เปาโลจึงทุ่มเทชีวิตในการประกาศพระกิตติคุณและการสร้างคริสตจักร   นั่นเป็นเพราะท่านรับใช้ตามหลักการแห่งพระวจนะ  ด้วยเหตุนี้  ท่านจึงเชื่อฟังพระมหาบัญชาขององค์พระเยซูคริสต์
      พระคัมภีร์เป็นพระวจนะของพระเจ้าที่เขียนขึ้นโดยการดลใจจากพระวิญญาณ บริสุทธิ์ จึงมีความสมบูรณ์แบบ ไม่มีข้อผิดพลาดใดๆ และมีสิทธิอำนาจสูงสุดในการดำเนินชีวิตคริสเตียน
       2 ทธ.3:16 พระคัมภีร์ทุกตอนได้รับการดลใจจากพระเจ้า เป็นประโยชน์ในการสอน การตักเตือนว่ากล่าว การปรับปรุงแก้ไขคนให้ดี และการอบรมในทางธรรม
       หากเราต้องการเห็นงานรับใช้ที่ฟื้นฟูและเกิดผลอย่างยั่งยืน เราต้องรับใช้ตามหลักการแห่งพระวจนะ คือ ยึดมั่นทำตามหลักการพระคัมภีร์ ไม่เพียงเท่านั้น ในชีวิตส่วนตัวของผู้เชื่อทุกคนควรจะตั้งเป้าศึกษาพระวจนะของพระเจ้าอย่าง เต็มที่และสัตย์ซื่อเพื่อเราจะได้รับพระพร
       ฉธบ.28:13 ถ้าท่านเชื่อฟังพระบัญญัติของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน ซึ่งข้าพเจ้าบัญชาท่านในวันนี้ และระวังที่จะกระทำตาม พระเจ้าจะทรงกระทำให้ท่านเป็นหัวไม่ใช่เป็นหาง กระทำให้สูงขึ้นทางเดียวมิใช่ให้ต่ำลง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น