วันพฤหัสบดีที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552

ลักษณะคริสตจักรแห่งการฟื้นฟูในยุคสุดท้าย ตอนที่ 1,โยเอล 2: 3-5

       พระเจ้าจะทรงใช้ "คริสตจักรของพระองค์" เป็นเครื่องมือแห่งการฟื้นฟูในยุคสุดท้าย ซึ่งพระเจ้าจะโปรดรวบรวมคนของพระองค์เข้ามาเป็นดังกองทัพฝ่ายวิญญาณ ซึ่งใช้อาวุธฝ่ายวิญญาณคือ พระวจนะพระเจ้าและคุณภาพชีวิตคนของพระองค์
       พระธรรมโยเอลบทที่ 2 ข้อ 3-11 ได้บรรยายถึงลักษณะของคริสตจักรแห่งการฟื้นฟูในยุคสุดท้าย 5 ประการ โดยในการเทศนาตอนที่ 1 จากพระธรรมโยเอลบทที่ 2 ข้อ 4-5 กล่าวถึงลักษณะของคริสตจักร 2 ประการ คือ


ภาพจาก vcfwaverly.com
1. เป็นคริสตจักรที่เผาผลาญเหมือนไฟ (ยอล.2:3)
       พระคัมภีร์บันทึกว่า มีไฟอยู่ทั้งข้างหน้าและข้างหลังกองทัพของพระเจ้า ในยุคสุดท้ายคริสตจักรของพระเจ้าจะเป็นดังกองทัพไฟที่เผาผลาญ และมีอำนาจในการชำระสิ่งแปลกปลอมที่ไม่ถูกต้องตามน้ำพระทัยพระเจ้า
       อาวุธของคริสตจักร คือ ไฟแห่งพระวจนะของพระเจ้า (ยอล.2:11) ที่สามารถเผาผลาญแรงจูงใจและตรวจสอบท่าทีของคนต่างๆ ได้ (ฮบ.4:12, 1คร.3:13) ผู้ที่อยู่ในคริสตจักรแห่งการฟื้นฟูจึงเป็นผู้ที่เต็มไปด้วยพระวจนะพระเจ้า ในชีวิต และเขาจะสัมผัสชีวิตของคนรอบข้างด้วยพระวจนะพระเจ้าด้วย
       เมื่อไฟแห่งพระวจนะสัมผัสสิ่งใดก็ตาม จะส่งผล 2 สิ่งคือ
       1.1 เผาผลาญเพื่อทดสอบคุณภาพ (ยอล.2:3ก) พระวจนะพระเจ้าจะมาทดสอบและแยกแยะของแท้กับของเทียม แม้ว่าสิ่งนั้นจะดูเหมือนเกิดผล แต่ในยุคสุดท้าย พระเจ้าจะทรงทดสอบคุณภาพดังที่เห็นภาพในพระคัมภีร์ว่า พระองค์จะทรงแยกแยะระหว่างคริสตจักรแท้กับคริสตจักรเทียม แพะกับแกะ ข้าวสาลีและข้าวละมาน
       1.2 เผาผลาญอย่างครบถ้วน (ยอล.2:3ข) พระวจนะพระเจ้าจะเผาผลาญแรงจูงใจและท่าทีของคนของพระเจ้าทุกคนให้มีแรงจูงใจที่ถูกต้องและบริสุทธิ์

2. เป็นคริสตจักรที่มีประสิทธิภาพ (ยอล.2: 4-5)
       พระเจ้าจะทรงโปรดให้คนในกองทัพของพระเจ้ากลายเป็นคนที่ทำงานอย่างมี ประสิทธิภาพเพื่อพระองค์ โดยมีลักษณะแห่งประสิทธิภาพ 2 ประเด็น คือ
       2.1 มีประสิทธิภาพในการทำงานอย่างรวดเร็ว (ยอล.2:4-5ก)
             พระคัมภีร์ให้ภาพ 3 ภาพคือ ม้าสงครามที่วิ่งอย่างรวดเร็วออกรบ เสียงรถรบที่วิ่งอย่างรวดเร็ว และเสียงเปลวไฟที่ไหม้ตอข้าว ที่ส่งเสียงถี่ยิบดังอย่างรวดเร็วต่อเนื่องกัน พระเจ้าจะทรงเพิ่มประสิทธิภาพให้คนของพระองค์ทำงานอย่างรวดเร็วและมี ประสิทธิภาพ
       2.2 มีประสิทธิภาพอย่างเข้มแข็ง (ยอล.2: 5ข)
             คริสตจักรของพระเจ้าจะเป็นกองทัพที่มีประสิทธิภาพอย่างเข้มแข็ง มีพลังอยู่เบื้องหลังกองทัพนี้ เป็นเหมือนภาพของม้าศึกที่ถูกวางเรียงแถวยาวเหยียดที่ทุกคนพร้อมเข้าสนามรบ เป็นภาพแห่งความเข้มแข็ง ความเป็นปึกแผ่น ความมีพลังมหาศาลที่รวมกันอยู่ในกองทัพนี้

สรุป
       พระเจ้าจะทรงใช้ "คริสตจักรของพระองค์" ให้ทำการฟื้นฟูในยุคสุดท้าย โดยจะเป็นดังกองทัพแห่งไฟที่เผาผลาญ โดย "ไฟ" นั้นคือ พระวจนะของพระเจ้า เราต้องยอมให้พระเจ้าทรงเผาผลาญชีวิตและแรงจูงใจของเราก่อน เพื่อเราจะมีชีวิตที่เต็มด้วยไฟแห่งพระวจนะที่มีฤทธิ์เดชในการเผาผลาญสิ่ง ต่างๆ ให้กลับมาสู่ความบริสุทธิ์และชอบธรรม
นอกจากนี้ คริสตจักรจะเป็นกองทัพที่มีประสิทธิภาพ ทั้งการทำงานที่รวดเร็ว และเข้มแข็ง เราจะต้องพัฒนาตนเองให้มีประสิทธิภาพและเข้มแข็ง เพื่อเราทุกคนจะมีส่วนร่วมในคริสตจักรที่เป็นกองทัพแห่งการฟื้นฟูในยุค สุดท้ายนี้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น